RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIES

FSEhor_val

 

 

 

RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA DE CICLES FORMATIUS

renuncia

A fi de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dos convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  1. Malaltia prolongada o accident de l’alumne o alumna.
  2. Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.
  3. Exercici d’un lloc de treball.
  4. Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
  5. Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.
  6. Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

Com sol·licitar-la?

La sol·licitud perquè s’admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà, segons el model publicat per orde de la conselleria competent en matèria d’educació, amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul o els mòduls afectats per la renúncia.

Per a obtindre el model oficial, podeu sol·licitar-lo en la secretaria del centre o bé, a través del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_IX.pdf/5519dcb4-18b5-41e9-9c67-875805c1f68c

Los comentarios están cerrados.