Institut d'Educació Secundària de Vila-real

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 – MARC COMÚ EUROPEU

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 - MARC COMÚ EUROPEU

Proves-225x164-A2-Angles

Per a participar en els Proves homologats del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l'alumnat tinga, almenys, setze anys complits l'any natural en que es realitze la prova i que estiga matriculat en ensenyances d'Educació Secundària o de Formació Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

La prova homologada de cada idioma estranger s'articularà en quatre destreses: Comprensió escrita (CE), Comprensió oral (CO), Expressió escrita (EE) i Expressió oral (EO).

Los comentarios están cerrados.