PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 – MARC COMÚ EUROPEU

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 – MARC COMÚ EUROPEU

proves-225x164-A2-Angles

Per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i que estiga matriculat en ensenyances d’Educació Secundària o de Formació Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

La prova homologada de cada idioma estranger s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Los comentarios están cerrados.