PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Proves-Acces-CFGM-CFGS

FSEhor_val

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020

Els Requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe a un Cicle Formatiu de Grau Superior són, segons a els modificacions introduïdes per la LOMQUE, a a els Següents:

 • Títol de Batxiller
 • Títol universitari
 • Títol de Tècnic
 • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional

Juntament amb aquests Títols, a l'Efecte de l'accés són equivalents a a els Títols Següents:

 • Titulats de Batxillerat LOE / LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de Segon grau, de CICLES FORMATIUS de grau superior o Altres titulacions equivalents a Efectes acadèmics.
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.

Haver superat Altres estudis declarats equivalents a Efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Les persones que vulguen accedir a un cicle Formatiu de grau superior i no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d'edat o a els complisquen durant l'any en curs , o 18 anys si acrediten estar en possessió d'un títol de Tècnic de Formació Professional, podran presentar-se a la prova. L'Aspirant hi haura d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

* Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF.

Característiques de la prova:

Constarà de Dues parts: part comuna i part específica. Els Continguts figurin en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual és modifica el currículum de les Matèries que formin part de les Proves d'accés a cicles Formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOCV 2015.11.18) CONTINGUTS.

 • La part comuna, igual en Tots els CICLES FORMATIUS de grau superior, constarà de quatre Apartats:
  • a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
  • a2) Llengua Estrangera (Anglés)
  • a3) Matemàtiques
  • a4) Tractament de la informació i competència digital. Model d'examen.
 • La part específica presentarà 3 opcions, segons el cicle al fet que és vulga Accedir, i en cadascuna la persona candidata triarà dos les tres Matèries que la formen:
  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: els Matèries de la qual seran Història , Economia i Geografia . Per a l'accés a les familias professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals ia la Comunitat.
  • Opció B. Tecnologia: els Matèries de la qual seran Dibuix Tècnic , Tecnologia Industrial i Física i Química . Per a l'accés a les familias professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Maritimopesquera (excepte Producció aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
  • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

 

Exempcions en la prova:

Estaran exempts de la realització de tota la prova els que hagen superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També es contemplen exempcions per a La Part Comuna o si és el cas, de l'apartat que corresponga i per a La Part Específica o si és el cas, de l'apartat que corresponga.

La normativa sobre exempcions apareix en l'article 8 de l’Ordre 16/2016 de 20 de maig (DOCV 24/05/2016) per la que es regulen les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

Quines matèries de la prova d’accés puc tindre exemptes amb els meus estudis de Batxillerat?

Les matèries superades al Batxillerat (LOMQUE/LOE/LOGSE) que donen l'exempció a matèries de la prova d'accés apareixen en el següent ANNEX

Normativa:

Los comentarios están cerrados.