PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Proves-Acces-CFGM-CFGS

FSEhor_val

 PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són els següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol Professional Bàsic.
 • Títol de Batxiller.
 • Un títol Universitari.
 • Un títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests Títols, a l'efecte de l'accés són equivalents els Títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el SEGON CURS de BUP amb un màxim de dos assignatures pendents.
 • Haver superat el SEGON CURS del primer cicle experimental de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans.
 • Haver superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o SEGON CURS de comuns experimental dels Ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
 • Haver superat el Batxiller.
 • Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Si vols accedir a un cicle Formatiu de grau mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d'accés directe mencionats en el punt anterior, hauràs de tindre complits 17 anys d'edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l'any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d'accés. La prova d'accés a cicles Formatius de grau mitjà hauraàd'acreditar que l'aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

* Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF.

 Característiques de la prova:

Aquesta prova serà comuna a tots els Cicles Formatius de grau mitjà i s'estructurarà en dos parts:

 • Part Lingüística: versarà sobre Coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià). Constarà de Dues Apartats:
  • a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
  • a2) Anglés. Model d'examen

   

 • Part Social:  versarà sobre Coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història. Constarà d'un únic Apartat:
  • Ciències Socials: Geografia i Història

 

 • Part científica-matemàtica-tècnica,  versarà sobre Coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres Apartats:
  • b1) Matemàtiques
  • b2) Ciències Naturals
  • b3) Tractament de la informació i Competència Digital. Model d'examen

 

 

Els Continguts de Referència dels 2 Apartats figurin a la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual és modifica el currículum de les Matèries que formin part de les Proves d'accés a cicles Formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOCV 2015.11.18)  CONTINGUTS.

Exempcions a la prova:

Estaran exempts de tota la prova:

 • Els que hagen superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Els que hagen superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior en qualsevol de les opcions.
 • Els que hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

En els dos primers casos la qualificació que s'assignarà serà la que conste en la certificació corresponent, en el tercer cas la qualificació serà de 5. No obstant això, els que reunisquen algun dels requisits anteriors podran participar, si ho prefereixen, en la prova d'accés, acollint-se a les exempcions parcials que pogueren correspondre'ls. En aquest cas podran optar per la nota indicada en el paràgraf anterior o per la que els corresponga en la prova d'accés.

També es contemplen exempcions de la Part Sociolingüística, de la Part Científic-Matemàtica-Tècnica i d'alguns dels apartats d'ambdós.

La normativa sobre exempcions apareix en l'article 6 de l’Ordre 16/2016 de 20 de maig (DOCV 20/05/2016) per la que es regulen les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

Quines matèries de la prova d'accés puc tindre exemptes amb els meus estudis d'ESO?

Les matèries superades de l'Educació Secundària Obligatòria que donen l'exempció a matèries de la prova d'accés apareixen en el següent ANNEX

Normativa:

Los comentarios están cerrados.