Institut d'Educació Secundària de Vila-real

PREMIS EXTRAORDINARIS

PREMIS EXTRAORDINARIS

premis_extraordinaris

BATXILLERAT

REQUISITS DELS ASPIRANTS:

 • Podrà optar al premi extraordinari l’alumnat que haja cursat i superat, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana, almenys el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, i l’haja finalitzat en el present curs acadèmic.
 • Per a prendre part en aquesta convocatòria, serà necessari que la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en els dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat siga igual o superior a 8,75 punts.

ESTRUCTURA DE LES PROVES:

Les proves s’estructuren de la forma següent:

 • Primer exercici:
  • Part A: Anàlisi d’un text en castellà o valencià i resposta a les qüestions de contingut lingüístic i literari que es plantegen. Es presentaran dos textos, un en castellà i un altre en valencià, i cada alumne o alumna en triarà un. El comentari ha de ser realitzat en la llengua del text triat. (Durada orientativa: 60 minuts) Es valorarà fonamentalment la solidesa de conceptes, el domini de la llengua que es tracte, així com la creativitat i la capacitat crítica manifestades. Per a açò es tindrà en compte el grau de desenvolupament de les capacitats lingüístiques de comprensió i expressió escrita (capacitat de redacció, exposició ordenada de les idees, correcta construcció sintàctica, riquesa lèxica i ortogràfica).
  • Part B: Anàlisi d'un text de llengua estrangera de segon curs de Batxillerat de la matèria Primera Llengua Estrangera que haja cursat l'alumnat en segon curs de Batxillerat. L'alumnat haurà de respondre a qüestions de caràcter cultural, literari o gramatical. L'exercici es realitzarà sense diccionari en l'idioma corresponent.(Durada orientativa: 60 minuts). Es tracta de valorar la comprensió d’un text en llengua estrangera, així com la fluïdesa en l’expressió escrita i el domini del vocabulari i la sintaxi.

Els temps de durada són orientatius. Correspon al participant distribuir el temps total de 120 minuts entre les diferents parts de l’exercici.

 • Segon exercici:
  • Part C: Desenvolupament d'un tema i/o qüestions que formen part del currículum de la matèria d'Història d'Espanya comuna a totes les modalitats de Batxillerat.
  • Part D: Qüestions i/o exercicis pràctics sobre la matèria troncal general de modalitat cursada a segon de Batxillerat, és a dir:
   • Per a l’alumnat que ha cursat la modalitat de Ciències: Matemàtiques II.
   • Per a l’alumnat que ha cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, itinerari Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.
   • Per a l’alumnat que ha cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, itinerari Humanitats: Llatí II.
   • Per a l’alumnat que ha cursat la modalitat d’Arts: Fonaments de l’Art II.

Els temps de durada són orientatius. Correspon al participant distribuir el temps total de 120 minuts entre les diferents parts de l’exercici.

Cada part de la prova es qualificarà entre 0 i 10 punts.

 

CICLES FORMATIUS

Podran optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional els alumnes que, havent estat matriculats en centres docents de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics que impartisquen Formació Professional, reunisquen els requisits següents:

a) Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic immediatament anterior al curs actual.

b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

La nota s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els mòduls que componen el cicle. Per al càlcul de la nota mitjana no seran tinguts en compte els mòduls professionals que tinguen l’expressió d’apte, exempt o convalidat.

Els alumnes que, reunint els requisits establits en els apartats anteriors, vulguen optar a estos premis extraordinaris hauran de presentar la documentació que s’indica, en el centre públic on es troba el seu expedient acadèmic:

a) Sol·licitud d'inscripcció segons model que es publica com a annex II en la resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional (disponible a la secretaria de l’IES o a l’enllaç del final de la pàgina).

b) Certificat acadèmic dels estudis realitzats,  expedit per la secretaria del centre en model oficial.

c) Breu currículum basat en el model europeu (Europass: https:// europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae), amb indicació, si és el cas, dels premis o beques que han obtingut i altres mèrits qualssevol que es desitge al·legar, acompanyats de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa corresponent degudament justificada.

d) Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten l’existència dels mèrits al·legats per la persona sol·licitant.

e) Autobarem dels mèrits presentats segons model de l’annex III de la Resolució per la qual es convoquen els premis extraordinaris.

Los comentarios están cerrados.