CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS CICLES FORMATIUS

 • Convalidacions Mòduls Professionals

Les convalidacions entre mòduls professionals de distints cicles formatius estan regulades per l’Ordre de 20 de desembre de 2001 (BOE 9.01.2002), per la qual es determinen convalidacions d’estudis de formació Professional específica derivada de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, i per l’Orde ECD/1.842/2002, de 9 de juliol (BOE 19 de juliol), per la qual es rectifiquen errors advertits en l’Orde de 20 de desembre.

Els mòduls professionals que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l’expedient acadèmic de l’alumnat i en les actes d’avaluació com a «convalidat 5».

Els requisits generals són:

 • Estar matriculat en el mòdul que es vol convalidar.
 • Sol·licitar la convalidació a la Direcció del Centre on s'ha formalitzat la matrícula.
 • Haver superat una un mòdul o formació acadèmica que incloga totalment les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge i continguts mínims dels mòduls professionals susceptibles de convalidar.

Com sol·licitar la convalidació:
En el termini de 30 dies des de que s'ha formalitzat la matrícula presentant a la SECRETARIA DEL CENTRE:

 • Sol·licitud de convalidació (model en la secretaria del centre o a través de la pàgina web de l’institut)
 • Fotocopia del DNI, NIE, Passaport o Targeta d'estranger o permís de residència.
 • Certificat acadèmic oficial o llibre de qualificacions dels estudis cursats (original i fotocòpia). En el cas d'estudis universitaris es necessari presentar un pla d'estudis expedit i segellat per la universitat dels continguts teòrics i pràctics i les assignatures superades.
 • Si la convalidació ha de ser resolta per la direcció General de Formació Professional del Ministeri d'Educació cal adjuntar un certificat de matrícula.

 

Convalidacions de diferents mòduls professionals:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOGSE: ANNEX XIV
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Si estan establerts en l’Annex IV del Decret que estableix el títol. ANNEX XV 
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Mòduls comuns i aquells que acrediten la mateixa denominació, duració i continguts. ANNEX XV 
DIRECCIÓ GENERAL D'FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) MÒDULS LOE MÒDULS LOGSE: Si no estan establerts en l’Annex IV del Decret que estableix el títol. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) ESTUDIS UNIVERSITARIS MÒDULS LOE: En aquest cas, a més de la documentació general esmentada, cal aportar el programa de les assignatures universitàries segellats. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ

Convalidacions del mòdul de FOL:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Entre cicles LOE podrà ser convalidat (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior). ANNEX XV 
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Es podrà convalidar entre LOGSE i LOE (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior) sempre que s’haja aprovat el mòdul en algun cicle LOGSE i s’acredite tindre el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, de Nivell Bàsic, expedit d'acord amb el que disposa el RD Decreto 39/1997, de 17 de gener. ANNEX XV 
DIRECCIÓ GENERAL DE FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) MÒDULS LOE MÒDULS LOGSE. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ

Convalidacions del mòdul d'EIE:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Entre cicles LOE podrà ser convalidat (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior). ANNEX XV 
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Es podrà convalidar el mòdul de “Empresa i iniciativa emprenedora” dels títols LOE, amb el Mòdul professional d'“Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa” dels títols LOGSE, independentment del títol de formació professional al que pertanguera. ANNEX XV 

Convalidacions del mòdul d'anglés tècnic:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSLA CONVALIDACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS D'ANGLÉS TÈCNIC, REQUERIRÀ:
DIRECCIÓ DEL CENTRE  Tindre superat el mateix mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu LOE cursat en la Comunitat Valenciana. ANNEX XV
DIRECCIÓ DEL CENTRE Tindre superat el mòdul professional d’Anglés Tècnic d’un determinat curs en un cicle de grau superior, tindrà efectes de convalidació sobre el mòdul d’Anglés Tècnic del mateix curs de qualsevol cicle de grau mitjà, cursat a la Comunitat, i establit a l’empara de la LOE. ANNEX XV.
DIRECCIÓ DEL CENTRE Acreditar el nivell de coneixement de llengua anglesa corresponent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües.
Per a la seua acreditació es requerirà un certificat expedit per les escoles oficials d’idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers. ANNEX XV.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Per a la resta de convalidacions del mòdul professional d’Anglés Tècnic no previstes en l’apartat anterior. ANNEX XVIII.

 

 

 • Exempció Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.

Com se sol·licita:

Després de formalitzar la matrícula d’aquest o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

Presentant en la SECRETARIA DEL CENTRE docent la documentació següent:

 • Sol·licitud dirigida a la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial. La podeu obtindre a la secretaria del centre o punxant al següent enllaç: ANNEX X
 • Acreditació de tindre experiència laboral almenys d’un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu que es cursa, que es justificarà aportant de manera acumulativa els documents següents:
  • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a què estiga afiliat o afiliada, on conste l’empresa, la categoria laboral, el grup de cotització i el període de contractació, o si és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms, o sinó en qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.
  • Certificació de les empreses on haja adquirit l’experiència laboral,en la qual conste específicament la duració del contracte, les activitats exercides i el període de temps en què s’ha realitzat l’activitat. En el cas de treballadors o treballadores per compte propi, certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, així com la declaració de l’interessat o interessada de les activitats més representatives.
  • Quan les empreses o entitats a què es fa referència en el paràgraf anterior hagen cessat en la seua activitat i siga impossible obtindre les certificacions mencionades anteriorment, l’alumne o alumna aportarà la documentació que acredite el cessament de l’activitat de l’empresa o entitat, junt amb una declaració jurada on es descriguen les activitats exercides en esta empresa o entitat.

Los comentarios están cerrados.