Institut d'Educació Secundària de Vila-real

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS CICLES FORMATIUS

 • Convalidacions Mòduls Professionals

Les convalidacions entre mòduls professionals de distints cicles formatius estan regulades per l’Ordre de 20 de desembre de 2001 (BOE 9.01.2002), per la qual es determinen convalidacions d’estudis de formació Professional específica derivada de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, i per l’Orde ECD/1.842/2002, de 9 de juliol (BOE 19 de juliol), per la qual es rectifiquen errors advertits en l’Orde de 20 de desembre.

Els mòduls professionals que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l’expedient acadèmic de l’alumnat i en les actes d’avaluació com a «convalidat 5».

Els requisits generals són:

 • Estar matriculat en el mòdul que es vol convalidar.
 • Sol·licitar la convalidació a la Direcció del Centre on s'ha formalitzat la matrícula.
 • Haver superat una un mòdul o formació acadèmica que incloga totalment les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge i continguts mínims dels mòduls professionals susceptibles de convalidar.

Com sol·licitar la convalidació:
En el termini de 30 dies des de que s'ha formalitzat la matrícula presentant a la SECRETARIA DEL CENTRE:

 • Sol·licitud de convalidació (model en la secretaria del centre o a través de la pàgina web de l’institut)
 • Fotocopia del DNI, NIE, Passaport o Targeta d'estranger o permís de residència.
 • Certificat acadèmic oficial o llibre de qualificacions dels estudis cursats (original i fotocòpia). En el cas d'estudis universitaris es necessari presentar un pla d'estudis expedit i segellat per la universitat dels continguts teòrics i pràctics i les assignatures superades.
 • Si la convalidació ha de ser resolta per la direcció General de Formació Professional del Ministeri d'Educació cal adjuntar un certificat de matrícula.

 

Convalidacions de diferents mòduls professionals:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOGSE: ANNEX XIV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Si estan establerts en l’Annex IV del Decret que estableix el títol. ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Mòduls comuns i aquells que acrediten la mateixa denominació, duració i continguts. ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ GENERAL D'FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) MÒDULS LOE MÒDULS LOGSE: Si no estan establerts en l’Annex IV del Decret que estableix el títol. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ (PDF)
DIRECCIÓ GENERAL D'FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) ESTUDIS UNIVERSITARIS MÒDULS LOE: En aquest cas, a més de la documentació general esmentada, cal aportar el programa de les assignatures universitàries segellats. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ (PDF)

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Convalidacions del mòdul de FOL:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Entre cicles LOE podrà ser convalidat (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior). ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Es podrà convalidar entre LOGSE i LOE (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior) sempre que s’haja aprovat el mòdul en algun cicle LOGSE i s’acredite tindre el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, de Nivell Bàsic, expedit d'acord amb el que disposa el RD Decreto 39/1997, de 17 de gener. ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ GENERAL DE FP (MINISTERI D'EDUCACIÓ) MÒDULS LOE MÒDULS LOGSE. SOL·LICITUD CONVALIDACIONS MINISTERI D'EDUCACIÓ (PDF)

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Convalidacions del mòdul d'EIE:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSFORMACIÓ APORTADAFORMACIÓ A CONVALIDAR i ANNEX A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOE MÒDULS LOE: Entre cicles LOE podrà ser convalidat (inclús entre cicles de Grau Mitjà i cicles de Grau Superior). ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE  MÒDULS LOGSE MÒDULS LOE: Es podrà convalidar el mòdul de “Empresa i iniciativa emprenedora” dels títols LOE, amb el Mòdul professional d'“Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa” dels títols LOGSE, independentment del títol de formació professional al que pertanguera. ANNEX XV (PDF emplenable)*

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Convalidacions del mòdul d'anglés tècnic:

ÒRGANS COMPETENTS PER RESOLDRE LES CONVALIDACIONSLA CONVALIDACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS D'ANGLÉS TÈCNIC, REQUERIRÀ:
DIRECCIÓ DEL CENTRE  Tindre superat el mateix mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu LOE cursat en la Comunitat Valenciana. ANNEX XV. (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE Tindre superat el mòdul professional d’Anglés Tècnic d’un determinat curs en un cicle de grau superior, tindrà efectes de convalidació sobre el mòdul d’Anglés Tècnic del mateix curs de qualsevol cicle de grau mitjà, cursat a la Comunitat, i establit a l’empara de la LOE. ANNEX XV (PDF emplenable)*
DIRECCIÓ DEL CENTRE Acreditar el nivell de coneixement de llengua anglesa corresponent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües.
Per a la seua acreditació es requerirà un certificat expedit per les escoles oficials d’idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers. ANNEX XV (PDF emplenable)* 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Per a la resta de convalidacions del mòdul professional d’Anglés Tècnic no previstes en l’apartat anterior. ANNEX XVIII (PDF emplenable)*

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

 

 • Exempció Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.

Com se sol·licita:

Després de formalitzar la matrícula d’aquest o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

Presentant en la SECRETARIA DEL CENTRE docent la documentació següent:

 • Sol·licitud dirigida a la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial. La podeu obtindre a la secretaria del centre o punxant al següent enllaç: ANNEX X (PDF emplenable)*
 • Acreditació d’experiència laboral d’un any com a mínim a temps complet o el seu  equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle de la Formació Professional o estudis que es cursen, per a la qual cosa caldrà aportar la documentació següent:
  • En el cas de treballadors assalariats:
   • Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliats, en què conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i
   • Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagen adquirit l’experiència laboral, en el qual s’especifique la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta activitat.
  • En el cas de persones treballadores autònomes o per compte propi:
   • Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
   • Certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, i
   • Descripció de l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat.
  • En el cas de persones treballadores voluntàries o becàries, es requerirà la certificació de l’organització on s’haja prestat l’assistència en la qual s’especificaran les activitats i funcions realitzades, l’any en què es van realitzar i el nombre total d’hores dedicades.
  • En el cas que l’activitat de les empreses o entitats a què fa referència aquest punt haja cessat i siga impossible l’obtenció de les certificacions esmentades anteriorment, l’alumne o l’alumna haurà d’aportar la documentació acreditativa del cessament de l’activitat, juntament amb una declaració jurada en què es descriguen les activitats dutes a terme en l’empresa o entitat.

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Los comentarios están cerrados.