CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS BATXILLERAT

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS BATXILLERAT

 • Convalidacions i exempcions en BATXILLERAT de diverses assignatures:

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint allò que s'ha indicat en les ordres de més avall.


 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

LES MATÈRIES OBJECTE DE CONVALIDACIÓ NO SERAN TINGUDES EN COMPTE EN EL CÀLCUL DE LA NOTA MITJANA DE LES ENSENYANCES DE BATXILLERAT

Convalidació de diverses matèries en el 1r curs de Batxillerat

En el 1r curs de Batxillerat es podran convalidar les matèrires següents: Anàlisi Musical I, Cultura Audiovisual I, Llenguatge i Pràctica Musical i Anatomia Aplicada.

Per a poder convalidar-les, l'alumne haurà d'haver superat una de les assignatures que s'apunten en la taula.

 

AssignaturaRequisit
 Anàlisi Musical I  2n curs d'Harmonia de les ensenyances professionals de Música
Cultura Audiovisual I Cultura Audivisual de les ensenyances professionals de Música
Llenguatge i Pràctica Musical
 • 3r curs d'Instrument Principal o Veu de les ensenyances professionals de Música
 • 3r curs de Música de les ensenyances professionals de Dansa
Anatomia Aplicada 1r i 2n curs d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa de les ensenyances professionals de Dansa

Convalidació d'una matèria específica d'opció en el 1r curs de Batxillerat

En el 1r curs de Batxillerat es podrà convalidar també una de les matèrires específiques d'opció, que indicarà l'alumne, a excepció de la matèria d'Educació Física.

Per a poder convalidar-les, l'alumne haurà d'haver superat una de les assignatures que s'apunten en la taula.

Assignatura específicaAssignatura amb què es convalida de les ensenyances professionals de Música o Dansa
Una assignatura específica de 1r curs de Batxillerat, a excepció de la matèria d'Educació Física Una assignatura de les ensenyances professionals de Música o Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. 
 Una assignatura específica de 1r curs de Batxillerat, a excepció de la matèria d'Educació Física Tindre acreditada la condició d'esportis d'elit de la Comunitat Valenciana, o bé d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

Convalidació de diverses matèries en el 2n curs de Batxillerat

En el 2n curs de Batxillerat es podran convalidar les matèrires següents: Anàlisi Musical II, Història de la Música i de la Dansa, Arts Escèniques.

Per a poder convalidar-les, l'alumne haurà d'haver superat una de les assignatures que s'apunten en la taula.

AssignaturaRequisit
 Anàlisi Musical II 1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició de les ensenyances professionals de Música
Història de la Música i de la Dansa  
 • 1r i 2n cursos d'Història de la Música de les ensenyances professionals de Música
 • Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents: Origen i Evolució del Flamenc, Història de la Dansa Espanyola, Història de la Dansa Clàssica o Història de la Dansa Moderna i Contemporània  de les ensenyances professionals de Dansa
Arts Escèniques Interpretació i Creativitat i Dansa de les ensenyances professionals de Dansa

Convalidació d'una matèria específica (d'opció o obligatòria) en el 2n curs de Batxillerat

En el 2n curs de Batxillerat també es podrà convalidar una de les matèrires específiques (d'opció o obligatòria), que indicarà l'alumne.

Per a poder convalidar-les, l'alumne haurà d'haver superat una de les assignatures que s'apunten en la taula.

Assignatura específicaAssignatura amb què es convalida de les ensenyances professionals de Música o Dansa
Una assignatura específica de 2n curs de Batxillerat Una assignatura de les ensenyances professionals de Música o Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. 
 Una assignatura específica de 2n curs de Batxillerat Tindre acreditada la condició d'esportis d'elit de la Comunitat Valenciana, o bé d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

Exempció d'Educació Física en Batxillerat

Per a sol·licitar l'exempció d'Educació Física en Batxillerat, l'alumne ha de reunir alguna de les condicions que s'apunten en la taula.

 
Matèria de què està exemptCondició
Educació Física
 • Realitzar estudis de les ensenyances professionals de Dansa

Educació Física
 • Tindre acreditada la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, d'alt nivell o d'alt  rendiment

 • Exempció de l’assignatura de Valencià

Normativa

Qui pot sol·licitar l'exempció d'avaluació del Valencià?

 • Alumnes que residisquen temporalment en la comunitat Valenciana. Per residència temporal s'entén un període de temps no superior a dos anys o dos cursos acadèmics. En aquest cas un/-a alumne/-a podrà ser declarat exempt de l'avaluació de l'assignatura de Valencià durant dos cursos acadèmics consecutius, sense possibilitat que aquesta exempció siga prorrogada. Cal tenir en compte que aquesta exempció s'haurà de sol·licitar per cada curs escolar. En cas que al tercer any de residència se continuen els estudis a la Comunitat Valenciana seran avaluats d'aquesta matèria, tot tractant que superen els objectius d'aprenentatge del curs en què es troben matriculats en aquell moment.
 • Alumnes que s'incorporen tardanament al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, als quals no se'ls puga aplicar el criteri de residència temporal. En aquest cas només podran quedar exempts de l'avaluació de l'assignatura de Valencià en el primer curs de la seua incorporació. Aquest alumnat haurà de tenir en compte que en el cas de sol·licitar l’exempció l’any següent per residència temporal es complirien els dos anys consecutius que indica la normativa. És per això que en el cas que decidisca seguir els seus estudis a la Comunitat Valenciana un tercer any o més, haurà de cursar la matèria de Valencià i ser-ne avaluat.

En tots dos casos l'alumnat no està exempt de l'aprenentatge, només de l'avaluació final si hi ha resolució favorable. Aquesta exempció de l'avaluació té per objectiu facilitar a l'alumnat l'aprenentatge del Valencià en el termini més breu possible, cos que no s'aconseguirà si no assisteix a les classes. Per això, l'alumnat que sol·licite l'exempció per aquests motius haurà d'assistir obligatòriament a les classes de l'assignatura des del primer dia i el professorat haurà de realitzar una adaptació curricular de la matèria, tant en el curs o cursos en què se li atorgue l'exempció com en els següents si fóra necessari. Així mateix, es recomana que aquest alumnat assistisca a les classes de reforç de Valencià que organitze el centre.

Com s'ha de sol·licitar? Quina documentació és necessària?

El pare, mare o tutor legal de l'alumne, o aquest mateix si és major d'edat, que vulga sol·licitar l'exempció d'avaluació en l'assignatura de Valencià presentarà al centre una sol·licitud d'acord amb el model que li facilitaran a la secretaria en el mateix moment de formalitzar la matrícula. La persona interessada haurà de seguir les instruccions contingudes a l’imprès de sol·licitud, la qual haurà de ser emplenada correctament, datada i firmada, adjuntant a més la documentació que s'indica a continuació

1. En tots els casos:

 • Fotocòpia, confrontada amb l'original, del D.N.I. de la persona que firma la sol·licitud i de l'alumne/-a (en el cas d’estrangers, passaport o N.I.E.)
 • Certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament corresponent, que haurà de ser actual i original, on apareguen tant qui subscriu la sol·licitud com l'alumne/-a, la data d'alta en el Padró i el lloc de procedència.
 • Cas que la sol·licitud siga firmada pel tutor/-a legal s'haurà d'adjuntar còpia confrontada de document que ho acredite.
 • Si els cognoms del pare o de la mare que firma la sol·licitud no coincideixen amb els de l'alumne/-a s'haurà de presentar la documentació, original o confrontada amb l'original, que acredite que és pare o mare de l'alumne/-a interessat/-da.
 • Fotocòpia confrontada del Llibre d'Escolaritat complet des de l'inici de l'escolarització fins l'últim curs que haja estudiat, i aquest haurà de ser, necessàriament, el mateix nivell o l’immediat anterior a aquell per al qual se sol·licita l'exempció.
 • En el cas de l'alumnat estranger matriculat en nivells d'escolarització obligatòria que no haja realitzat mai estudis a l'Estat Espanyol: escrit on conste la sol·licitud d'obertura del Llibre d'Escolaritat o equivalent.
 • En el cas d'alumnat estranger matriculat en nivells d'escolarització postobligatòria: fotocòpia confrontada amb l'original de la convalidació d'estudis per l'Alta Inspecció Educativa o fotocòpia confrontada del volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials.
 • Fotocòpia confrontada amb l'original de la sol·licitud de matrícula en el curs escolar i nivell educatiu per al qual es demane l'exempció del Valencià i certificació de matrícula signada pel Secretari del centre.
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere escaient.

2. En els cassos de residència temporal caldrà adjuntar també:

 • Certificat d'Empresa o de l'Administració Civil o militar de la qual depenga el pare/mare o tutor/-a legal de l'alumne/-a, o aquest si és major d'edat, que acredite la residència temporal amb una data concreta de final de l'activitat al·legada a la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere oportú per demostrar la residència temporal en aquesta comunitat.
 • De manera preceptiva en el cas de la sol·licitud per segon any de residència temporal, caldrà adjuntar també un informe del professor/-a tutor/-a per a l'alumnat d'Educació Primària, i del Cap de Departament de Valencià per als d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, amb el vist-i-plau, en tots els casos, de la direcció del centre.

Tramitació de la sol·licitud d'avaluació del Valencià per part del centre.

 • La  sol·licitud es presentarà a la secretaria fins al 26 de setembre, a través d'una instància dirigida a la Direcció del centre. Polsant damunt del següent enllaç podreu accedir al model oficial d'instància/sol·licitud d'exempció d'avaluació del Valencià: ANNEX I (document en format PDF emplenable)*.
 • La sol·licitud es tramitarà per triplicat: l'original per a l'Administració, una còpia per al centre que s'haurà d'incorporar a l'expedient de l'alumne/-a i una altra còpia per a l'interessat/-da com a prova de presentació.
 • El centre segellarà els tres exemplars, fent constar el número d'entrada individualitzat i la data completa de presentació de la sol·licitud.
 • La Direcció del centre remetrà la sol·licitud al Servei d'Ensenyaments en Valencià de la Direcció General d'Ensenyament abans del dia un d'octubre.

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Los comentarios están cerrados.