Institut d'Educació Secundària de Vila-real

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

cancelacio-matricula

 

Batxillerat

D’acord amb l’article 9 de l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.12.2008), amb la finalitat de no esgotar el nombre d’anys durant els quals es pot romandre cursant Batxillerat en règim ordinari, els alumnes i les alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre docent on estiga matriculat l’anul·lació de la matrícula corresponent quan acrediten trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de caràcter físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal dedicació a l’estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional, com les establides en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Com sol·licitar-la?

Les sol·licituds hauran de formular-se, en tot cas, abans de finalitzar el mes d’abril i seran resoltes, oït l’equip docent i el departament d’orientació, o qui tinga atribuïdes les seues funcions, per la direcció del centre docent on es trobe matriculat l’alumne o l’alumna, que autoritzarà l’anul·lació de la matrícula sempre que s’acredite l’existència d’una de les causes que figuren en el punt anterior. En cas de denegació, els interessats podran elevar un recurs davant de la direcció territorial competent en matèria d’educació.

Model de SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE BATXILLERAT (PDF emplenable)*

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

 

Cicles Formatius

Així com marca la normativa vigent, l’alumnat o els seus representants legals tenen dret a l’anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l’ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s’haja matriculat.

Com sol·licitar-la?

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se per mitjà del model de l’annex VII publicat en l’Orde 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, davant de la direcció del centre en què l’alumne o alumna curse els estudis, amb una antelació de com a mínim dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu. L’esmentat model el podeu aconseguir a la secretaria del centre o bé punxant sobre l’enllaç que hi ha al final de document.

Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, el mòdul de Projecte en els cicles LOE, l’anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l’inici d’estos.

L’alumnat a qui se li concedisca l’anul·lació no se li computaran les convocatòries a què li haja donat dret la matrícula. A més, l’alumnat que cursa les ensenyances en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur els mencionats estudis, haurà de concórrer novament al procediment general d’admissió que s’establisca.

L’anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que puguen sol·licitar-se, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

Model de SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE CICLES FORMATIUS (PDF emplenable)*

 * Per a poder emplenar el document, i depenent de la configuració de l'ordinador, és probable que abans, hages de descarregar-te el PDF i després d'omplir-lo, guardar-lo i enviar-lo per correu electrònic al 12003444@gva.es

Los comentarios están cerrados.