Institut d'Educació Secundària de Vila-real

ADMISSIÓ

Admissió per al curs 2020/2021

 

Alumnat-540x165

L'alumnat de 6é de Primària procedent de centres adscrits no haurà de participar en el procediment d'admissió. 

La resta de l'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada o canvie d'etapa (d'ESO a Batxillerat, d'ESO a FPB, d'ESO a Cicles Formatius de Grau Mitjà, de Grau Mitjà a un altre Mitjà o Superior i d'un Superior a un altre Superior) haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

Enllaç a la pàgina web d'admissió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Formació Professional Bàsica 

Normativa

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s'estableixen els calendaris i els procediments per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

L'alumnat procedent de centres adscrits no haurà de participar en el procés d'admissió.

La resta de l'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada o canvie d'etapa, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

NORMATIVA D'ESO I BATXILLERAT:

NORMATIVA DE FPB I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR:

 

 

Los comentarios están cerrados.