COCOPE

COCOPE

La Comisió de Coordinació Pedagògica està integrada per el Director, la Cap d'Estudis i els caps de departament, actuant com Secretari el cap de departament de menor edat, el cap de familía d'Educació Física, el cap de les FCT, el coordinador de Cicles Formatius i la coordinadora de l'ESO.

Competències:

 • Establir les directrius generals per a l'elaboració i revisió dels projectes curriculars d'etapa.
 • Supervisar l'elaboració i revisió, així com coordinar i responsabilitzar-se de la redacció dels projectes curriculars d'etapa i la seua possible modificació, i assegurar la seua coherència amb el projecte educatiu de l'institut.
 • Establir les directrius generals per a l'elaboració i revisió de les programacions didàctiques dels departaments, del pla d'orientació acadèmica i professional i del pla d'acció tutorial, inclosos en el projecte curricular d'etapa. Proposar al claustre els projectes curriculars per a la seua aprovació.
 • Vetlar per el compliment i posterior avaluació dels projectes curriculars d'etapa.
 • Proposar al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o proves extraordinàries, d'acord amb la Caporália d'Estudis.
 • Proposar al claustre de professors el pla per a avaluar el projecte curricular de cada etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual, l'evolució del rendiment escolar del Institut i el procés d'ensenyament.
 • Fomentar l'avaluació de totes les activitats i projectes del institut, col.laborar amb les avaluacions que es realitzen per iniciativa dels órgans de govern o de l'Administració Educativa i impulsar plans de millora en cas que fora necessari, com resultat de les avaluacions.

Membres curs 2018/2019:

 • Adrián Cortes, Amparo
 • Aguilera Gasque, Carmen
 • Alba Peralta, Mª Ángeles
 • Boixader Gil, José Manuel
 • Colonques Roca, Rosana
 • De los Rosales Palau, Nuria
 • Esteban Esteban, José Antonio
 • Feliciano Bellés, Laura
 • Forner Gumbau, Josep
 • Frías Zorrilla, Silvia
 • Guía Torrent, Maite
 • Gil Fortuño, Clara
 • Guinot Reinders, Paula
 • Jorge Soriano, Roberto
 • Langa Ortega, Maite
 • Martínez Biot, Bàrbara
 • Navarro Cerisuelo, Eugenia
 • Navarro Muñoz, Antoni
 • Ortells Monzó, Feli
 • Ortuño Martínez, Inma
 • Palanques Roda, Alfonso
 • Raga i Roca, Francesc
 • Roselló Gimeno, Héctor
 • Santágueda Batalla, Rosario
 • Simarro Rius, Antoni
 • Soler Martínez, Mª José
 • Vidal Aguilar, Fernando
 • Vila Sancho, Gema