Marc Legal

Marc Legal

Actual sistema educatiu espanyol
Enllaç a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport on s'explica l'actual sistema educatiu espanyol.

Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'educació secundària
Text del Decret 234/1997 del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels institut d'educació secundària.

Drecret sobre convivència
Text del Decret 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors/-es, professorat i personal d'administració i serveis.

Projecte Educatiu de Centre de l'IES Miralcamp de Vila-real
Text de les línies generals del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real.

Reglament de Regim  Intern de l'IES Miralcamp Vila-Real
Text del Reglament de Règim Intern (RRI) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real. La comissió de convivència del Consell Escolar del centre està actualment reelaborant-lo per tal d'adequar-lo a la normativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana de 2008.

Resolució d'ordenació acadèmica i d'organització ESO i Batxillerat - curs 2016/2017
RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.

Correcció d'errades de la Resolució d'ordenació acadèmica i d'organització ESO i Batxillerat - curs 2016/2017
CORRECCIÓ d’errades, en relació a la Resolució d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017

Resolució d'ordenació acadèmica i d'organització FPB i Cicles - curs 2016/2017
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.