Marc Legal

Marc Legal

Actual sistema educatiu espanyol
Enllaç a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport on s'explica l'actual sistema educatiu espanyol.

Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'educació secundària
Text del Decret 234/1997 del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels institut d'educació secundària.

Drecret sobre convivència
Text del Decret 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors/-es, professorat i personal d'administració i serveis.

Projecte Educatiu de Centre de l'IES Miralcamp de Vila-real
Text de les línies generals del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real.

Reglament de Regim  Intern de l'IES Miralcamp Vila-Real
Text del Reglament de Règim Intern (RRI) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real. La comissió de convivència del Consell Escolar del centre està actualment reelaborant-lo per tal d'adequar-lo a la normativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana de 2008.

Resolució d'ordenació acadèmica i d'organització d'ESO i Batxillerat - curs 2018/2019
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.

Resolució d'ordenació acadèmica i d'organització de FPB i Cicles - curs 2018/2019
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

Política privadesa Google per a educació

L'objectiu d'aquest Avís de Privadesa és informar als usuaris de G Suite per a Centres Educatius i als seus pares sobre les dades que recollim, els motius pels quals els recollim i el que fem amb ells. Aquest Avís inclou informació sobre les pràctiques de privadesa específiques de G Suite per a Centres Educatius i resumeix les parts més rellevants de la Política de Privadesa de Google, que inclou més exemples i explicacions que poden ser útils. Et recomanem que llegeixis aquest Avís i la Política de Privadesa de Google, ja que tots dos s'apliquen als comptes de G Suite per a Centres Educatius.