Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Formació Professional Bàsica

FSEhor_val

Cicles de Formació Professional Bàsica a l'IES Miralcamp

FAMÍLIA PROFESSIONAL

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN

ADMINITRACIÓ I GESTIÓ

ADMINISTRACIÓ

T.P.B. Servicis Administratius

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

T.P.B. Electricitat i Electrònica

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS INFORMÀTICA

T.P.B. Informàtica i Comunicacions

Informació general Formació Professional Bàsica

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

Podrà accedir als cicles de Formació Professional Bàsica, l’alumnat que complisca simultàniament els requisits assenyalats en l’article 15.1 del Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer.

  1. Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
  2. Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
  3. Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Els sol·licitants a qui es referix l’apartat anterior hauran d’aportar el consell orientador per mitjà d’un certificat que acredite haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. El dit consell orientador serà expedit pel director o directora i el tutor o tutora de l’alumne o alumna, i s’inclourà en l’expedient de l’alumne o alumna junt amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse estes ensenyances.

Podran accedir així mateix als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió d’un títol de Formació Professional o de qualsevol altre títol que acredite la finalització d’estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.