Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Cicles Formatius

FSEhor_val

Cicles Formatius impartits a l'IES Miralcamp

FAMÍLIA PROFESSIONAL

GRAU MITJÀ

(TÈCNIC)

GRAU SUPERIOR

(TÈCNIC SUPERIOR)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ACTIVITAT.S. FÍSIQUES I ESPORTIVES

T. Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

S'imparteix en horari de matí i de vesprada

T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)

S'imparteix en horari de matí i de vesprada

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

ADMINISTRACIÓ

T. Gestió Administrativa (LOE)

S'imparteix en horari de matí

T.S. Administració i Finances (LOE)

S'imparteix en horari de vesprada

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

T. Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

S'imparteix en horari de matí

T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)

S'imparteix en horari de vesprada

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

INFORMÀTICA

T. Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)

S'imparteix en horari de vesprada

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Web (LOE)

S'imparteix en horari de vesprada

Requisits d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són, segons les modificacions introduïdes per la LOMCE aplicables en els processos d’admissió per al curs acadèmic 2016-2017, però supeditat al desplegament normatiu bàsic estatal, els següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que l’alumne o alumna haja superat l’avaluació final d’Educació Secundària Obligatòria per l’opció d’ensenyaments aplicats.
 • Títol Professional Bàsic.
 • Títol de Batxiller.
 • Un títol universitari.
 • Un títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l’efecte de l’accés són equivalents els títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
 • Haver superat el tercer curs del Pla d’Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.
 • Haver superat el Batxiller.
 • Títol de Tècnic Especialista.
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Però, a més, si vols accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d’accés directe mencionats en el punt anterior, hauràs de tindre complits 17 anys d’edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d’accés. La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà haurà d’acreditar que l’aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Requisits d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior:

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe a un Cicle Formatiu de Grau Superior són, segons les modificacions introduïdes per la LOMQE aplicables en els processos d’admissió per al curs acadèmic 2016-2017, però supeditat al desplegament normatiu bàsic estatal, els següents:

 • Títol de Batxiller
 • Títol universitari
 • Títol de Tècnic
 • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional

Juntament amb aquests títols, a l’efecte de l’accés són equivalents els títols següents:

 • Titulats de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.

Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Així mateix, les persones que vulguen accedir a un cicle formatiu de grau superior, no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs, podran presentar-se a la prova. L’aspirant hi haurà d’acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.